Spring over navigation.
Hjem  

Vedtægter

§ 1. Navn
Landsbyforum.

Hjemsted er Vordingborg Kommune.

§ 2. Formål
Landsbyforum er en forening bestående af lokalråd, lokale selvstændige, suveræne foreninger samt netværk, og har til formål at understøtte og igangsætte samarbejder, erfaringsudveksling og dialog indenfor udviklingen af Vordingborg kommune, herunder medvirke til at den lokale demokratiske udviklingsproces i Vordingborg kommune bliver en succes.

Dette kan ske ved at:

  • arrangere møder, kurser og andre aktiviteter som har relevans i forhold til udviklingen af by- og landsbymiljøer og landdistrikter, f.eks. vedrørende bestyrelsesarbejde, lokale aktiviteter og projektudvikling.
  • have en hjemmeside hvor der etableres et web-forum for en levende og åben debat om by- og landdistriktsemner og med link til kommunens hjemmeside.

§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Landsbyforums aktiviteter henvender sig til alle lokalråd, lokale foreninger og netværk i Vordingborg kommune.

Stk. 2. Alle lokalråd, lokale foreninger og netværker der kan tilslutte sig Landsbyforums formål, kan være medlemmer.

Stk. 3. Medlemskab opnås ved at tilmelde sig på Landsbyforums hjemmeside eller ved skriftligt at henvende sig til sekretariatet.

§ 4. Kontingent
Der betales ikke kontingent, da Landsbyforums økonomi baserer sig på ansøgninger til forskellige fonde og organisationer.

§ 5. Sekretariatet
Stk. 1. Landsbyforums ledelse varetages af et sekretariat bestående af fire personer, der vælges på det årlige stormøde. De 4 medlemmer skal så vidt det er muligt være geografisk spredt, og der skal gerne være et medlem fra købstæderne.

Stk. 2. Sekretariatet vælges for 2 år af gangen. Halvdelen er på valg hvert år.

Stk. 3. Landsbyforums sekretariat fordeler selv ansvar og ledelsesposter efter stormødet - der skal være en formand, næstformand og sekretær.

Stk. 4. Landsbyforums sekretariat har yderligere til opgave at:

  • Sikre økonomien, driften og aktiviteterne i Landsbyforum.
  • Forberede og tilrettelægge Landsbyforums møder og aktiviteter, herunder arrangere et årligt stormøde.
  • Udbrede offentligt kendskab til Landsbyforums formål, arbejde og aktiviteter.

§ 6. Stormødet
Stk. 1. Stormødet afholdes 1 gang om året i første halvår og indkaldes med 14 dages varsel via mail, facebook og Landsbyforums hjemmeside.

Stk. 2. Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest 7 dage før stormødet.

Stk. 3. På stormødet må hvert lokalråd, forening mv. deltage med flere medlemmer.

Stk. 4. Ved afstemning har hvert lokalråd, forening mv. én stemme.

Stk. 5. Beslutninger på stormødet foretages af de fremmødte ved simpelt flertal.

§ 7. Formandsmøder
Stk. 1. Der kan afholdes 2-4 formandsmøder om året.

Stk. 2. Hver deltager betaler et af sekretariatet fastsat beløb til det lokalråd, der er vært.

Stk. 3. Ved formandsmødet er det lokalrådets og andre foreningers formand – eller én stedfortræder – der deltager.

Stk. 4. Dagsorden skal sendes ud senest 14 dage før mødets afholdelse og skal indeholde

  • Meddelelser fra formanden
  • Fælles debatemne
  • Hurtig orientering om aktuelle arbejder i de enkelte lokalråd/foreninger.

Således vedtaget på årsmøde i Landsbyforum 28.05.2015.